Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna

 

 

Sąd Rejonowy w Staszowie

28-200 Staszów

ul. Kościuszki 2

tel: (0-15) 864-82-00
fax: (0-15) 864-82-04
NIP 866-17-35-435

 

 

 KOMUNIKAT

 

Uprzejmie informujemy, że zarządzeniem Dyrektora Sądu Okręgowego w Kielcach oraz Prezesa Sądu Rejonowego w Staszowie  nr 2/2019 z dnia 26 lutego 2019r.

Dzień 02 maja 2019 roku będzie dniem wolnym od pracy

dla pracowników Sądu Rejonowego w Staszowi z obowiązkiem odpracownia go w dniu 25 maja 2019 r.

 (Zarządzenie) 

 

Informacja

“Zarządzeniem Nr 8/2018  Dyrektora Sadu Okręgowego w Kielcach oraz Prezesa Sądu Rejonowego
w Staszowie z dnia 22 października 2018 roku:
 
- dzień 1 grudnia 2018 roku (sobota) został ustalony dniem pracującym dla pracowników Sądu Rejonowego w Staszowie
 
- dzień 24 grudnia 2018 roku (poniedziałek) został ustalony dniem wolnym od pracy
 
Godziny urzędowania Sądu Rejonowego w Staszowie w dniu 1 grudnia 2018 roku 730-1530 .”

 

 

 Informacja dla Interesantów Sądu

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 01 października 2018r. przywrócone zostaje funkcjonowanie

Kasy Sądu Rejonowego w Staszowie.   Kasa czynna w godz. 800 - 1100

 

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  informuję, iż:

 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Staszowie ul. Kościuszki 2, 28-200 Staszów.

2)Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Sądzie Okręgowym w Kielcach możliwy jest pod numerem telefonu  (41) 34-02-558 lub adresem e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

3) Pani/Pana dane osobowe (np. imię i nazwisko, miejsce i data urodzenia, adres zamieszkania, numer kontaktowy) przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Sądu,  na podstawie:

 

- art. 6 ust. 1

Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy - i w takim zakresie, w jakim - spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

lit. c - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

lit. e - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

 

oraz

 

- art. 9

 ust. 1 Zabrania się przetwarzania danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby.

ust. 2 Ust. 1 nie ma zastosowania, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

lit. f -  przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy;

lit. g - przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie i konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą

 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

 

4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

7) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

 

 

 

INFORMACJA O MONITOROWANIU BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W STASZOWIE

 

·        administratorem systemu monitoringu jest Sąd  Rejonowy w Staszowie, ul. Kościuszki 2, 28-200 Staszów

·        monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym

·        podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora

·        zapis z monitoringu  przechowywany będzie w okresie 30 dni

·        kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Sądzie Okręgowym w Kielcach możliwy jest pod numerem telefonu (41) 340-25-58 lub adresem e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć .

·        osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

 

  

Zarządzenie nr 2/2018 z dnia 29-05-2018 r. Dyrektora Sądu Okręgowego w Kielcach oraz

Prezesa Sądu Rejonowego w Staszowie w sprawie likwidacji Kasy Sądu Rejonowego w Staszowie.

Treść zarządzenia pobierz plik


Zarządzenie nr 6/2018 z dnia 24-09-2018 r. Dyrektora Sądu Okręgowego w Kielcach oraz

Prezesa Sądu Rejonowego w Staszowie w sprawie przywrócenia funkcjonowania Kasy Sądu Rejonowego w Staszowie.

Treść zarządzenia pobierz plik

 
 Sekretariat Prezydialny: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

 

 

Telefoniczne Biuro Obsługi Interesanta:

- infolinia: 801 800 122 (dotyczy tylko telefonów stacjonarnych),

            lub nr (12) 286 32 83 (dla telefonów stacjonarnych i komórkowych).

Pracownicy Telefonicznego Biura Obsługi Interesanta udzielają informacji:
w poniedziałek: 730 – 1800
wtorek - piątek: 730 – 1600

W dniach 24.12.2018r. oraz 31.12.2018r. Telefoniczne Biuro Obsługi Interesanta czynne będzie w godzinach 7:30 - 15:30

 

Godziny pracy poszczególnych komórek organizacyjnych

Sądu Rejonowego w Staszowie od dnia 15 stycznia 2018 roku

 

Godziny pracy:
 

Godziny urzędowania  (pracy) Sądu Rejonowego w Staszowie

- poniedziałek od godz. 7:30 – 18:00

(przy czym pracownicy sekretariatów wydziałów, oddziałów, samodzielne stanowiska pracują od godz. 7:30 – 15:30)

-wtorek - piątek od godz. 7:30 do godz.15:30


Godziny urzędowania Punktu Obsługi Interesanta

-poniedziałek –od godz. 7:30 – 18:00

przy czym przyjmowanie interesantów od godz. 7:30 – 17:45

-wtorek - piątek od godz. 7:30 – 15:30

przy czym przyjmowanie interesantów od godz. 7:30 – 15:15

przerwa w godz. 11:00 – 11:15


Godziny urzędowania  Biura Podawczego Sądu Rejonowego w Staszowie  oraz Biura Podawczego Wydziału Ksiąg Wieczystych

-poniedziałek –piątek  -  od godz. 7:30 – 15:30

przy czym przyjmowanie interesantów od godz. 7:30 – 15:15

- ostatni dzień roboczy miesiąca od godz. 7:30 – 14:30

- przerwa od godz. 11:00 – 11:15

 

Godziny przyjęć interesantów w ekspozyturze Centralnej Informacji Wydziału Ksiąg Wieczystych

- poniedziałek - piątek od godz. 7:30 – 15:30

przy czym przyjmowanie interesantów od godz. 7:30 – 15:15

- przerwa od godz. 11:00 – 11:15

 

Kasa od dnia 01 października 2018r.

- poniedziałek - piątek  od godz. 800 – 1100

 

Wpłat można dokonywać również za pośrednictwem banków, poczty bądź przelewem internetowym na konta bankowe tut. Sądu.


 

Zarządzenie nr 4/2017 z dnia 28-09-2017 r. Dyrektora Sądu Okręgowego w Kielcach oraz

Prezesa Sądu Rejonowego w Staszowie w sprawie ustalenia dnia

10 listopada 2017 roku dniem wolnym od pracy

Treść zarządzenia  pobierz plik 

 


                                                                  OGŁOSZENIE


Prezes Sądu Rejonowego w Staszowie przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków dotyczących pracy sądu, w poniedziałek w godzinach od 1200 do 1400, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny  spotkania w sekretariacie Prezesa Sądu (Nr tel. 15 864 82 03).

1. Skargi w zakresie dotyczącym działalności sądów, w dziedzinie, w której sędziowie są niezawiśli, nie podlegają rozpatrzeniu.
2. Organem  właściwym do rozpatrzenia skargi lub wniosku, dotyczących działalności sądu, jest prezes sądu.
3. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności  sądu okręgowego i sądu rejonowego, organem właściwym do rozpatrzenia jest prezes sądu okręgowego.
4. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności sądu apelacyjnego i sądu okręgowego, organem właściwym do rozpatrzenia jest prezes sądu apelacyjnego.
5. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności prezesa sądu rejonowego jest prezes sądu okręgowego, działalności prezesa sądu okręgowego – prezes sądu apelacyjnego.
6. Skarga w zakresie w jakim zawiera wniosek o pociągnięcie sędziów do odpowiedzialności dyscyplinarnej podlega niezwłocznie przekazaniu właściwemu rzecznikowi dyscyplinarnemu albo zastępcy rzecznika dyscyplinarnego.
 
Przyjmowanie skarg i wniosków dotyczących działalności sądu powierza się pracownikom Biura Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Staszowie.
Skargi i wnioski dotyczące działalności sądu można również składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
(skargi i wnioski składane w ten sposób powinny zawierać wskazanie imienia i nazwiska wnoszącego oraz jego adres do korespondencji).


 

 

 

 


 

 

 

Jednostki nadrzędne

Jednostki okregu kieleckiego