Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Informacje dodatkowe arrow System Dozoru Elektronicznego - informacje ogólne
System Dozoru Elektronicznego - informacje ogólne

 

Ustawa z dnia 7.09.2007 roku o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru technicznego( DZ. U. z 2010 roku Nr 142, poz. 960) określa warunki odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego( SDE).

Zgodnie z art. 6 cyt. ustawy sąd penitencjarny może udzielić zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, o ile spełnione zostaną następujące warunki:

 1. orzeczona kara pozbawienia wolności nie przekracza 1 roku pozbawienia wolności lub suma kar orzeczonych( w tym kary zastępcze) łącznie nie przekracza 1 roku pozbawienia wolności,
 2. skazany posiada określone miejsce stałego pobytu,
 3. osoby pełnoletnie wspólnie z nim zamieszkujące wyrażą na to zgodę, przy czym późniejsze cofniecie zgody jest nieskuteczne
 4. odbycie kary poza zakładem karnym będzie wystarczające do osiągnięcia celów kary, a względy bezpieczeństwa i stopień demoralizacji skazanego nie przemawiają za potrzebą jego umieszczenia w zakładzie karnym,
 5. warunki mieszkaniowe skazanego umożliwiają funkcjonowanie systemu dozoru elektronicznego i istnieją możliwości techniczno-organizacyjne do zainstalowania stacjonarnego urządzenia monitorującego,
 6. dotychczasowe zachowanie skazanego w zakładzie karnym, o ile rozpoczął już wykonywanie kary pozbawienia wolności, nie nasuwało zastrzeżeń.
 7. zezwolenie, o którym mowa wyżej nie udziela się skazanemu w warunkach określonych w art. 64 § 2 kk.

 

W czasie odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego skazany ma obowiązek określonego zachowania się, w szczególności:

 1. pozostawania we wskazanym przez sąd penitencjarny miejscu w oznaczonym czasie,
 2. udzielania wyjaśnień dotyczących przebiegu odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego i wykonywania nałożonych na niego obowiązków, a zwłaszcza kontaktowania się z sądowym kuratorem zawodowym oraz umożliwienia mu wejścia do mieszkania, w którym zainstalowano stacjonarne urządzenie monitorujące,
 3. noszenia nadajnika( elektronicznej obroży),
 4. dbania o powierzone mu elektroniczne urządzenie rejestrujące i nadajnik,
 5.  poddania się czynnościom kontrolnym upoważnionego podmiotu dozorującego mającym na celu sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania elektronicznego urządzenia rejestrującego oraz nadajnika,
 6. odbierania połączeń telefonicznych przychodzących do zainstalowanego stacjonarnego urządzenia monitorującego( art. 8 ustawy).

Sąd penitencjarny na wniosek prokuratora lub sądowego kuratora zawodowego może orzec wobec skazanego zakaz zbliżania się do określonej osoby, za zgodą tej osoby, lub nałożyć na skazanego obowiązek powstrzymania się od przebywania w określonych miejscach.

 

Sąd penitencjarny określa przedziały czasu w ciągu doby i w poszczególnych dniach tygodnia, w których skazany ma prawo się oddalić z miejsca stałego pobytu, na okres nieprzekraczający 12 godzin dziennie, w szczególności w celu świadczenia pracy, korzystania z opieki medycznej, sprawowania opieki nad dzieckiem, osobą chorą lub niedołężną(art. 10 ustawy).

Zezwolenie na odbycie przez skazanego kary pozbawienia wolności w tym systemie będzie przez sąd uchylone, między innymi, jeżeli skazany naruszył porządek prawny, w szczególności popełnił przestępstwo, uchyla się od wykonywania nałożonych obowiązków lub orzeczonego środka karnego, zastosowano wobec niego tymczasowe aresztowanie lub osadzono w zakładzie karnym do odbycia kary w innej sprawie( art. 28 ustawy),

 

Wniosek o udzielenie zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego składa się do sądu penitencjarnego, w którego okręgu skazany przebywa(art. 38 ustawy).

Wniosek taki może złożyć skazany, jego obrońca, prokurator, sądowy kurator zawodowy lub dyrektor zakładu karnego(art. 39).

Do wniosku należy dołączyć zgodę osoby lub osób pełnoletnich, z którymi skazany wspólnie zamieszkuje( nie dotyczy to wniosku dyrektora zakładu karnego).

Sąd penitencjarny przed wydaniem postanowienia wysłuchuje skazanego lub jego obrońcę, sądowego kuratora zawodowego, jeżeli składał wniosek.

Po wydaniu postanowienia sąd poucza skazanego o przysługujących mu prawach i obowiązkach oraz o konsekwencjach naruszenia warunków odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego(art. 46 ustawy).

 

Kurator zawodowy conajmniej raz w miesiącu informuje sędziego penitencjarnego o zachowaniu skazanego, o tym czy wykonuje nałożone obowiązki i przestrzega porządku prawnego( art. 74 ustawy).